Infosfera

Infosfera

Początkiem rozważań teoretycznych na temat szeroko rozumianej informacji możemy uznać teorię Claude’a E. Shannona 1948 roku dotyczącą obiektywnej ilości informacji zawartej w komunikacie opartej na probabilistycznym modelu teoretycznym systemu przesyłania informacji [Kulikowski 1978, s. 2]. Jak się szybko okazało rozważania teoretyczne dotyczące ilości informacji znalazły swoje zastosowanie jedynie w ujęciu technologicznym (np. entropia informacji, kompresja danych itp.). Natomiast w wypadku informacji, gdzie istotną rolę odgrywają cechy gramatyczne języka, treść komunikatu, jego cechy semantyczne lub pragmatyczne oraz wartość komunikatu z punktu widzenia odbiorcy model teoretyczny nie znalazł zastosowania [Kulikowski 1978, s. 2]. Tym samym należy rozgraniczyć zjawiska informacyjne występujące na przykład w sieciach telekomunikacyjnych od zjawisk zachodzących w kontekście procesów biologicznych lub społecznych. W tym drugim przypadku najważniejszym i aktywnym ogniwem systemu społecznego i ekologicznego jest człowiek. Jego chęć oddziaływania na inne ogniwa systemu i ewentualna kontrola (dominacja) nad nimi wymusza wyodrębnienie w świadomości człowieka ogółu informacji potrzebnych do realizacji określonych zadań. Juliusz Kulikowski ogół tych informacji nazwał infosferą człowieka. (więcej…)