Stres informacyjny

Stres informacyjny

W wyniku nadmiarowej ilości informacji oraz często braku możliwości w sposób szybki i łatwy określenia jakości tej informacji pojawia się informacyjny stres. Jest to „zespół doznań towarzyszących niemożności bieżącego opracowania informacji oraz integrowania ich z dotychczasową wiedzą jednostki” [Ledzińska 2002, s. 27]. Natłok informacji należy rozpatrywać nie tylko w ujęciu technicznym (technologicznym) jako nadmiar bitów informacji. Jest to również zagadnienie rozpatrywane z punktu widzenia psychologii, a stres informacyjny jest jedynie odmianą stresu, które dotykają człowieka. (więcej…)

Szum informacyjny

Szum informacyjny

Pojęcie szumu informacyjnego należy rozpatrywać jako nadmiar informacji znajdującej się poza możliwościami percepcyjnymi człowieka [Głowacka, dok. elektr.]. Ponadto cechami charakterystycznymi dla szumu informacyjnego nie jest jedynie jej nadmiar, lecz, co chyba najważniejsze, niska jakość, chaotyczność, niespójność, fragmentaryczność, nieaktualność oraz brak szerszego kontekstu (zakotwiczenia). Co więcej, dzisiejsza informacja, zwłaszcza ta dostępna w globalnej Sieci, jest rozproszona, zatomizowana, bardzo często nieudokumentowana, a czasem świadomie skażona szkodliwymi treściami takimi jak nietolerancja, rasizm, przemoc, pornografia, pseudonauka lub skrajne poglądy polityczne oraz religijne [Głowacka, dok. elektr.]. (więcej…)

Infosfera

Infosfera

Początkiem rozważań teoretycznych na temat szeroko rozumianej informacji możemy uznać teorię Claude’a E. Shannona 1948 roku dotyczącą obiektywnej ilości informacji zawartej w komunikacie opartej na probabilistycznym modelu teoretycznym systemu przesyłania informacji [Kulikowski 1978, s. 2]. Jak się szybko okazało rozważania teoretyczne dotyczące ilości informacji znalazły swoje zastosowanie jedynie w ujęciu technologicznym (np. entropia informacji, kompresja danych itp.). Natomiast w wypadku informacji, gdzie istotną rolę odgrywają cechy gramatyczne języka, treść komunikatu, jego cechy semantyczne lub pragmatyczne oraz wartość komunikatu z punktu widzenia odbiorcy model teoretyczny nie znalazł zastosowania [Kulikowski 1978, s. 2]. Tym samym należy rozgraniczyć zjawiska informacyjne występujące na przykład w sieciach telekomunikacyjnych od zjawisk zachodzących w kontekście procesów biologicznych lub społecznych. W tym drugim przypadku najważniejszym i aktywnym ogniwem systemu społecznego i ekologicznego jest człowiek. Jego chęć oddziaływania na inne ogniwa systemu i ewentualna kontrola (dominacja) nad nimi wymusza wyodrębnienie w świadomości człowieka ogółu informacji potrzebnych do realizacji określonych zadań. Juliusz Kulikowski ogół tych informacji nazwał infosferą człowieka. (więcej…)

Niskie kompetencje informacyjne

Niskie kompetencje informacyjne

Zagadnienie niskich kompetencji informacyjnych należy rozpatrywać w kategoriach problemu lub pewnej informacyjnej ułomności będącej naturalnym znaczeniowym antonimem wysokich kompetencji informacyjnych. Te natomiast w literaturze naukowej występują pod kilkoma nazwami. Ich synonimia nie zawsze idzie w parze z zakresem znaczeniowym, co wymaga kilku słów wyjaśnienia. (więcej…)

Nadmiar informacji

Nadmiar informacji

Jednym z najbardziej widocznych i powszechnych problemów współczesnego środowiska informacyjnego jest nadmiar informacji. W literaturze naukowej zjawisko to obok angielskiego terminu information overload pojawia się pod nazwami: przeciążenie informacyjne, wykładniczy wzrost informacji, eksplozja informacji, natłok informacji, zalew informacji, potop informacyjny lub bomba informacyjna [Babik 2012a, s. 52]. (więcej…)

Bariery informacyjne

Bariery informacyjne

Analizując szeroką problematykę ekologii informacji nie można pominąć problemu barier informacyjnych. Choć te ostatnie nie są zagadnieniem bezpośrednio wpisującym się w katalog problemów rozpatrywanych w ramach ekologii informacji, to jednak są one bardzo często powodem wspomnianego wcześniej stresu informacyjnego. (więcej…)